Karmelská pouť ve farnosti Heřmanov - křesťanská tradice od roku 1918

Historie Karmelské pouti ve farnosti Heřmanov sahá až do roku 1918, kdy byla na základě živého snu místní farnice a porodní báby Julie Jenišové/Lundové (roz. Bitomské) pořízena a posvěcena socha Panny Marie Karmelské. Tento sen své maminky a okolnosti založení Karmelské pouti (pořízení sochy Panny Marie, slavnost jejího posvěcení a založení Bratrstva) nám zaznamenala paní Ludmila Látová (roz. Jenišová) v 50. letech 20. století na podnět pana faráře Josefa Vágnera.

Ve snu paní Julie hovořila s Pannou Marií. Významným momentem bylo, když Panna Marie utěšovala paní Julii bloudící v temném lese slovy: "Neboj se, já tě nikdy neopustím. Tady je pěšinka, po té běž a dojdeš domů." Dále paní Julii vyzvala, aby s panem farářem založila zahrádku s fialkami. Tato zahrádka měla symbolicky představovat společenství lidí, kteří budou s pokorou uctívat Pannu Marii. Právě ona je nám znamením naděje, ona nám přináší pravé světlo, našeho Spasitele Ježíše Krista.

Úcta k Panně Marii Karmelské je vlastní především Řádu karmelitánů, ale také Bratrstvům škapulíře Panny Marie Karmelské. O vzniku takového bratrstva při založení pouti nám také svědčí zápis paní Lundové. Toto bratrstvo nemělo dlouhého trvání, nicméně úcta k Panně Marii Karmelské v heřmanovské farnosti trvá dodnes právě díky Karmelské pouti.

Při slavnosti svěcení v roce 1918 se konal průvod se sochou Panny Marie a s družičkami po Heřmanově, v blízkosti farního kostela. Následně se začal konat poutní průvod z Vidonína přes další farní obce Radňoves a Novou Ves do Heřmanova, kde se na návsi nedaleko farního kostela konala slavnostní mše svatá k Boží oslavě a ke cti Panny Marie Karmelské. Tak tomu je dodnes a věříme, že tomu tak bude i nadále podle přání paní Ludmily, které vyjádřila ve svém zápisu: "Prosím Boha, aby to nikdo nezrušil, … aby se úcta k Panně Marii nezmenšila, ale naopak co nejvíc oživila, za to prosím všechny farníky."

Pouť se koná každý rok o neděli nejbližší památce Panny Marie Karmelské, která je 16. července.

V roce 2018 jsme v naší farnosti o pouti 15. července oslavili 100 let od založení této krásné a stále živé křesťanské tradice.