Přesné datum založení farnosti není známo. První zmínka o farnosti v Heřmanově (dříve Hermašlaku) je z roku 1428. Farářem byl tehdy kněz Petr. Za třicetileté války byla ves bez faráře. Teprve roku 1641 nastoupil do Heřmanova Valentin Longinus, který zdejší farnost přivedl k velkému rozkvětu. Farnost bývala mnohem rozáhlejší než dnes. Náleželo k ní několik desítek okolních obcí (v roce 1731 to bylo až 33 obcí). 

Farnost Heřmanov v současnosti představuje společenství křesťanů na území 7 obcí:

Farnost je součástí velkomeziříčského děkanství, brněnské diecéze a římskokatolické církve. Duchovním správcem farnosti je pod vedením diecézního biskupa farář (příp. administrátor), se kterým při naplňování poslání farnosti spolupracují farníci (laici). 

Posláním farnosti je hlásání evangelia (radostné zprávy), slavení liturgických obřadů (mší svatých, svátostí, obřadů žehnání), modlitba, vzdělávání v oblasti křesťanské víry, charitativní činnost a spolupráce na společenském životě obcí. Dále také správa církevního majetku, vedení matrik a zastupování farního společenství před společností a světským právem.

Hlavními patrony farnosti jsou sv. Mikuláš a Panna Maria Karmelská, se kterými jsou spjaty 2 významné farní pouti:

  • Svatomikulášská pouť ke cti hlavního patrona farního kostela a farnosti se koná o neděli nejbližší památce sv. Mikuláše, která je 6. prosince.
  • Karmelská pouť se v naší farnosti koná o neděli nejbližší památce Panny Marie Karmelské, která je 16. července.