Zápis z ustanovující schůze Pastorační rady farnosti Heřmanov

( Ze dne 5. listopadu 2023 od 18:00 hod, fara v Heřmanově)

 

Přítomní:

P. Josef Pohanka, P. Josef Večeřa, Jana Habánová, Zdeněk Klíma, František Lunda, Jan Šimek, Jana Tvarůžková, Marie Tvarůžková, Hana Václavková

Omluvena:

Lucie Laubová

 

  1. Po modlitbě a úvodním přivítání zvolení a jmenovaní členové ERF složili předepsaný slib a obdrželi stanovy ERF.
  1. Duchovní správce nastínil svůj dojem z farnosti po ročním poznávání (malá, ale živá farnost, funguje velmi samostatně, velké zapojení farníků do různých služeb,

    v kostele jsou zastoupeny všechny věkové kategorie, velký podíl mladých rodin s dětmi, nadějný počet ministrantů, fungující schóla, otevřenost novým formám

    prožívání víry,...)

  1. Hana Václavková a Zdeněk Klíma informovali o setkání zástupců PRF s otcem biskupem Pavlem a vedením diecéze, které se konalo v Novém Městě na Moravě

    dne 11. října. Biskupství klade důraz na evangelizaci, aby farnosti byli otevřené navenek, věřící se mají snažit oslovit a pozvat mezi sebe lidi hledající. Příští rok na

    pastorační projekty vydá částku 1 milion korun. Členové PRF se shodli na tom, že se necháme inspirovat nápady odjinud. Zatím nás nenapadá do podmínek naší

    farnosti žádný projekt, který by splňoval evangelizační cíl.

  1. Na Vánoce (nejspíš 27. prosince) se chystá Živý betlém (letos uplyne 800 let od prvního živého betléma sehraného sv. Františkem).  
  1. Duchovní správce předložil návrh, zda by nebyl zájem štědrovečerní bohoslužbu posunout do odpoledních hodin (16:00?), aby byla dostupnější mladým rodinám

    s dětmi i starým lidem. Letos určitě v 21:00, neboť Štědrý den je zároveň 4. neděle adventní. 

  1. S pořadem bohoslužeb ve farnosti je spokojenost, není důvod měnit.
  2. Na příští rok jsme nabídli srpnový termín (13. srpna) k pořádání pouti Nový Jeruzalém v Heřmanově a k celoměsíční modlitbě na jeho úmysly. 
  1. Příští rok kolem svátku sv. Martina uspořádat Farní odpoledne a pokusit se pozvat nejen praktikující farníky, ale i další lidi dobré vůle.
  1. Duchovní správce i ostatní členové PRF konstatovali, že bychom pro život farního společenství potřebovali prostor, který by byl kdykoliv využitelný k setkávání a

    různým aktivitám. Fara je krásně spravená a využívaná k pobytům, ale takřka nedostupná pro farní akce. Pokusíme se s Ekonomickou radou farnosti prozkoumat

    možnosti, zda by se dala k tomuto účelu opravit hospodářská budova na dvoře fary.

  1. Příští setkání PRF (pokud se nestane něco mimořádného) bude svoláno na počátku postní doby 2024.

 

Zapsal: P. Josef Pohanka